Uvjeti korištenja

MOLIMO VAS DA PRIJE NARUČIVANJA FOTOGRAFIJA PROČITATE U CIJELOSTI SLIJEDEĆE ODREDBE I UVJETE KORIŠTENJA. NARUČIVANJEM FOTOGRAFIJA KOJE STE ODABRALI NA OVOJ WEB STRANICI IZRAŽAVATE SVOJU SUGLASNOST S ODREDBAMA I UVJETIMA SPORAZUMA NAVEDENIM U NASTAVKU: 

Ove odredbe i uvjeti predstavljaju pravni sporazum između naručitelja i Studia Imagine - foto i video usluge, D. Alighierija 16 Umag (u daljnjem tekstu Studio Imagine).

Definicije:

«Royalty-free fotografija» označava fotografiju za koju se plaća jednokratna naknada za licencu i to na osnovi dimenzija fotografije. Nakon kupnje fotografija se može višekratno koristiti u neograničenom vremenu bez dodatnog plaćanja, pod uvjetom da se prilikom korištenja pridržavate odredbi i uvjeta korištenja navedenih u nastavku. Royalty-free fotografija prodaje se na neekskluzivnoj osnovi.

Izraz «odredbe» označava odredbe i uvjete navedene u ovom sporazumu, uključujući odredbe koje sadrži potvrda licence.

«Vlasnik autorskih prava» su Studio Imagine i Autori fotografija naznačeni ispod svake fotografije.

«Fotografije» su one fotografije koje Vi izaberete i koje su predmetom potvrde licence.

«Licenca za korištenje» je neekskluzivno pravo koje nije moguće dati u podlicencu, a koje Studio Imagine daje Vama ili Vašem poslodavcu, ako naručujete u ime poslodavca, za korištenje izabrane fotografije.

«Potvrda licence» je dio ovog sporazuma kojim dobivate ograničena prava reproduciranja fotografije na koju se ista odnosi.

«Naknada za licencu» označava iznos koji Studio Imagine primi od Vas u vezi licence za korištenje.

«Reproduciranje» označava bilo koji oblik umnožavanja ili objavljivanja fotografije u cijelosti ili njenog dijela, bilo putem tiskanja, projekcije, elektronskih, digitalnih ili mehaničkih sredstava, korištenja u referentne svrhe ili na bilo koji drugi način.

«Suglasnost» označava suglasnost odrasle osobe, suglasnost u vezi imovine ili ustupanje bilo kojih prava trećih osoba koje je potrebno ili poželjno pribaviti u vezi fotografija.

Ugovorne stranke
Ugovorne stranke prema ovom sporazumu ste Vi i Studio Imagine iz Umaga. Ukoliko ulazite u ovaj ugovorni odnos u ime Vašeg poslodavce, dobivena licenca i navedena ograničenja primjenjuju se na Vašeg poslodavca i na Vas kao predstavnika Vašeg poslodavca. Ukoliko prestanete raditi za Vašeg poslodavca, isti može nastaviti s poslovanjem prema ovom sporazumu, a Vaša prava iz istog prestaju.

Vrsta licence: Royalty-free
Izdavanje licence
Kupnjom royalty-free fotografija Studio Imagine Vam daje pravo njihovog korištenja u sljedeće svrhe:

a) materijali za promociju, oglašavanje, prezentaciju i brošure;

b) dizajniranje web stranica i drugih elektronskih sustava distribucije;

c) proizvodi, uključujući proizvode namijenjene prodaji;

d) kalendari, čestitke, razglednice i posteri;

e) publikacije (u elektronskom ili tiskanom obliku);

f) kao dekoracija u uredu, predvorju, javnom prostoru ili restoranu;

g) materijali za osobnu, nekomercijalnu uporabu;

Ograničenja u korištenju fotografija
Nije dozvoljeno korištenje kupljenih royalty-free fotografija u sljedeće svrhe:

a) davanje fotografija u podlicencu, preprodaja ili korištenje na neki drugi način odvojeno od proizvoda ili web stranice;

b) fotografije mogu biti sastavni dio dizajna web stranice, ali ne smiju biti dostupne za downloading ili u formatu namijenjenom za trajno pohranjivanje ili ponovnu uporabu od strane korisnika web stranice;

c) korištenje fotografija kao logotipa ili zaštitnog znaka nekog proizvoda ili tvrtke;

d) korištenje fotografija u diskriminacijske, pornografske ili bilo koje druge nezakonite svrhe;

e) korištenje fotografije osobe na način koji implicira njenu povezanost s proizvodom ili uslugom ukoliko ne uključite izjavu da je ta osoba model i da se koristi samo u ilustrativne svrhe;

f) korištenje fotografije osobe u vezi potencijalno kontroverzne teme ukoliko ne uključite izjavu da je ta osoba model i da se koristi samo u ilustrativne svrhe;

Autorska prava
Kupovinom licence vlasnička ili autorska prava Studio Imagine nad fotografijama ne prelaze na Vas. Za svaku kupljenu fotografiju dužni ste osigurati zaštitu autorskih prava.

Neprenosivost licence
Dobivena reprodukcijska prava su neprenosiva. Ona su dana Vama ili Vašem poslodavcu.

Jamstvo i ograničenje odgovornosti
Studio Imagine jamči da digitalna fotografije koju ste kupili nema nedostataka u materijalu ili izradi u roku od 10 dana od isporuke. Jedina naknada u slučaju povrede jamstva je zamjena digitalne fotografije ili refundiranje plaćene naknade za licencu.

Studio Imagine ne daje nikakva druga izravna ili implicitna jamstva, uključujući bez ograničenja bilo koja implicitna jamstva vezana za tržišni potencijal ili prikladnost fotografije za neku određenu svrhu.

Studio Imagine neće ni u kom slučaju snositi odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu, gubitak dobiti ili neku drugu štetu proizašlu iz ove licence ili na neki drugi način.

Umnožavanje i pohranjivanje
Fotografije se ne smiju umnožavati ili elektronski pohranjivati, osim za Vaše interne administrativne svrhe.

Neovlašteno korištenje fotografija
Suglasni ste da ćete nadoknaditi štetu i osloboditi Studio Imagine odgovornosti u slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva, gubitaka ili drugih troškova nastalih neovlaštenim korištenjem fotografija koje Vam je dostavio Studio Imagine, ili u slučaju Vašeg kršenja uvjeta ovih odredbi.

Suglasnost
Studio Imagine ne daje nikakva jamstva u pogledu eventualno potrebnih suglasnosti u vezi fotografije.

Studio Imagine ne daje nikakva jamstva u pogledu korištenja naziva, logotipa, zaštitnih znakova, dizajna ili umjetničkih djela s autorskim pravima, koja mogu biti prikazana na fotografiji.

Sva potrebna prava i dozvole koje mogu biti zatražene za reproduciranje fotografije su osigurana.

Naknada za licencu
Naknada za licencu za reproduciranje fotografije prema potvrdi licence ovisi o veličini fotografije. Budući da su sve naše fotografije sličnih dimenzija, naplaćuju se po istoj cijeni.

U slučaju da fotografiju želite koristiti u druge svrhe osim onih navedenih pod točkom 5. ovih odredbi dužni ste o tome obavijestiti Studio Imagine i platiti dodatnu naknadu za licencu.

Plaćanje
Reproduciranje fotografija dozvoljeno je nakon što Studio Imagine primi Vašu uplatu za naručene fotografije.

Raskid licence
Licencu za korištenje fotografije nije moguće raskinuti nakon kupnje fotografije osim u slučaju tehničkih nedostataka na fotografiji u kom slučaju o tome morate pismeno obavijestiti Studio Imagine u roku od 10 dana.

Studio Imagine ne refundira plaćenu naknadu za licencu, bez obzira da li je došlo do reproduciranja ili ne, osim u slučaju tehničkog nedostatka na fotografiji.

Stanje fotografija
Molimo Vas da prije slanja fotografije na reproduciranje provjerite fotografiju koju namjeravate koristiti glede eventualnih nedostatka. Studio Imagine ne preuzima odgovornost za bilo kakve gubitke ili štete koje pretrpite Vi ili neka treća stranka proizašle iz navodnog ili stvarnog nedostatka na fotografiji ili iz njenog reproduciranja.

Sudska nadležnost
Za eventualne sporove proizašle u vezi ovog sporazuma nadležno je hrvatsko zakonodavstvo.

Izmjena odredbi
Studio Imagine zadržava pravo izmjene ovih odredbi u bilo koje doba. Ažurirane odredbe stupaju na snagu neposredno nakon objave na ovim web stranicama.