Ugovor o kupnji

MOLIMO VAS DA PRIJE NARUČIVANJA FOTOGRAFIJA PROČITATE U CIJELOSTI SLIJEDEĆE ODREDBE I UVJETE KORIŠTENJA. 

 
NARUČIVANJEM FOTOGRAFIJA KOJE STE ODABRALI NA OVOJ WEB STRANICI IZRAŽAVATE SVOJU SUGLASNOST S ODREDBAMA I UVJETIMA SPORAZUMA NAVEDENIM U NASTAVKU:
 
Uvjeti pružanja usluga
Studio Imagine, područje primjene na poslovni odnos između Studia Imagine - foto i video usluge, D. Alighierija 16 Umag (u daljnjem tekstu Studio Imagine) i Naručitelja primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti u verziji koja se objavljuje na Internetu i koja vrijedi u trenutku narudžbe.
Ove uvjete poslovanja Naručitelj za potrebe svoje online-narudžbe može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati. Za potrebe svog online foto-servisa Studio Imagine će koristiti vlastitu infrastukturu i sofware te infrastrukturu svojih poslovnih partnera, a za obradu narudžbi se tvrtki dobavljaču prosljeđuju samo oni osobni i slikovni podaci koji su potrebni za potpunu obradu. 
 
Ugovorni partner 
Naručitelja je djelatnost Studio Imagine - foto i video usluge sa sjedištem u Umagu.
 
Predaja narudžbe
Naručitelj Studiu Imagine daje narudžbu za izradu fotoproizvoda (u daljnjem tekstu: Roba). Do ugovornog odnosa dolazi kada narudžbu koju je Naručitelj dao putem Interneta potvrdi Studio Imagine elektronskom poštom.
 
Cijene
Roba se isporučuje po cijenama važećim na dan naručivanja usluge, a koje su navedene na Internet stranici uz svaki proizvod. Za proizvode čija cijena nije istaknuta potrebno je kontaktirati Studou Imagine kako bi se dobila važeća ponuda. Cijene uključuju PDV.

Pravo opoziva, pravo povrata Robe
Naručitelj nema pravo opoziva narudžbe nakon što je Studio Imagine potvrdio prihvat jer se foto proizvodi izrađuju prema predlošcima Naručitelja i prilagođavaju njegovim osobnim potrebama.

Isporuka, otprema
Narudžba se preuzima u sjedištu Studia Imagine ako naručitelj i Studiu Imagine nisu drugačije ugovorili.

Ako Studio Imagine kasni s isporukom, Naručitelj nema pravo na naknadu štete, osim ako se radi o krajnjoj nepažnji ili namjeri na strani Studia Imagine.

Plaćanje
Naručitelj plaća Robu po ponudi ili putem paypal servisa.
Pridržaj vlasništva
Roba ostaje u vlasništvu Studia Imagine sve do potpunog plaćanja sve Robe iz iste narudžbe.

Odgovornost za nedostatke
Roba je manjkava ako ne odgovara tehničkim normama za razvijanje i obradu digitalnih fotografija. Naručitelj je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije tri dana po primitku robe. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena. Skriveni nedostaci moraju se reklamirati odmah po njihovom otkrivanju u roku od osam dana od isporuke.

Kod opravdanih reklamacija Studio Imagine ponajprije ima pravo na zamjensku isporuku. Ako takva isporuka nije moguća ili ako ne uspije, Studio Imagine će Naručitelju umanjiti ukupni iznos cijene za manjkavu robu u visini jedinične cijene usluge Studia Imagine za određenu vrstu robe.

Studio Imagine ne odgovara za isporuku Robe nestandardne kvalitete uzrokovane dostavljenim medijima Naručitelja.

Odgovornost
Studio Imagine odgovara samo za štete na samoj robi do trenutka slanja narudžbe.
Daljnji zahtjevi Naručitelja s bilo koje pravne osnove su isključeni.
Odgovornost za oštećenja ili gubitak datoteka na nosačima podataka Naručitelja ili Studiu Imagine, kao i gubitak datoteke tijekom elektronskog prijenosa podataka ili prijenosa preko računalnih mreža, je isključena.

Studio Imagine ne odgovara za štete nastale pilikom transporta ili nepažljivim i neodgovornim rukovanjem dostavljača proizvoda na kućnu adresu.

Studio Imagine ne jamči za svojstva proizvoda.
Zaštita podataka, pravilnik o privatnosti
Naručitelj je upoznat i suglasan s tim da se njegovi osobni podaci, koji su potrebni za realizaciju narudžbe i arhiviranje, pohrane na nosače podataka.

Izričito je suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju i koriste. Studio Imagine sa svim podacima postupa povjerljivo.

Naručitelj ima pravo opozvati svoju suglasnost u svako doba s budućim učinkom.
Studio Imagine se u slučaju opoziva obvezuje na trenutno brisanje svih osobnih podataka, osim ako postupak po određenoj narudžbi nije do kraja realiziran.

Studio Imagine kod davanja narudžbe pretpostavlja da je Naručitelj svoj set podataka osigurao i za vrijeme nakon isporuke radova. Studio Imagine ne osigurava podatke koje je dostavio Naručitelj. Slikovni podaci koje je dostavio Naručitelj brišu se po izvršenju narudžbe. Od toga se izuzimaju oni slikovni podaci koji se arhiviraju na traženje Naručitelja.

Autorska prava, kazneno pravo
Naručitelj sam odgovara za sadržaje prenesenih slikovnih datoteka. Kod svih poslova koji se prenose na Studio Imagine, kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka, pretpostavlja se da Naručitelj ima sva potrebna autorska prava, prava na žig i ostala prava. Sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava snosi sam Naručitelj.

Naručitelj davanjem narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi, a posebice ne oni propisi koji se odnose na širenje dječje pornografije. Ako Studio Imagine sazna za postupanje protivno ovom zajamčenju, odmah će o tome o tome obavijestiti tijela nadležna za kazneni progon.

Mjesto ispunjenja, sudska nadležnost i mjerodavno pravo.
Mjesto ispunjenja svih obveza iz ugovornog odnosa je sjedište Studio Imagine u slučaju pravnih sporova u vezi s ovim poslovnim odnosom, primjenjuje se Hrvatsko zakonodavstvo.

Posljednja izmjena: 1. rujna 2012.

Ovi uvjeti vrijede za fotografije naručene iz kategorije EVENT FOTOGRAFIJA i na njih se ne primjenjuje Royality free licenca za korištenje fotografija.